Fastigheter till salu

Aneby Horsedal 1:2

Skogsfastighet med totalareal om ca 22 ha med närhet till Jönköping och Aneby. Totalt virkesförråd om ca 1 930 m3sk. Visning sker på egen hand efter överenskommelse med fastighetsmäklaren Skriftliga anbud kontoret tillhanda senast 2017-06-09


1. Belägenhet
Horsedal 1:2 har ett lantligt läge med närhet till både Aneby och Jönköping. Avståndet till de båda är ca 20 km till Aneby samt ca 35 km till Jönköping.


2. Allmänt
Fastigheten har en total areal om ca 22 ha, varav ca 19,6 ha är skogsmark enligt skogsbruksplanen. Det totala virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplan till ca 1 930 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 8,4 m3sk/ha/år. Ca 2,1 ha är inägomark och restrerande 0,3 ha är väg/kraftledning. Byggnadsbeståndet utgörs av 1 gammalt djurstall samt 1 gammal lada.


3. Omgivning
Omgivningen utgörs av skogsmark, samt flertalet gårdar. Fastigheten är belägen inom Aneby kommun som har ca 6 400 invånare.


4. Skogsmark
Enligt skogsbruksplanen upprättad i januari 2017 av skogsmästare Alexander Åkermo (070- 8766643), uppgår det totala virkesförrådet till ca 1 930 m3sk. Övervägande delen av virkesförrådet (71 %) utgörs av gran. Fastighetens medelbonitet är beräknad till ca 8,4m3sk/ha/år. (Se skogsbruksplan) Virkesförrådet uppgår till ca 99 m3sk/ha varav ca 43 % av arealen utgörs av skog yngre än 9 år. 26 % av arealen utgörs av gallringsskog G1 samt 11 % utgörs av S2 bestånd om totalt ca 689 m3sk. Ca 16 % av arealen utgörs av naturvårdsbestånd S3. Avverkningsförslaget för planperioden uppgår till 1 500 m3sk fördelat på föryngringsavverkning ca 850 m3sk, gallring ca 430 m3sk samt naturvårdande skötsel ca 240 m3sk. Om de föreslagna åtgärderna i skogsbruksplanen följs kommer virkesförrådet om 10 år att uppgå till ca 1 100 m3sk. Då fastighetens skogsmarksareal om ca 22 ha understiger 100 ha, så påverkas den ej av Skogsvårdslagens sk. Ransoneringsregel.


5. Inägomark
Inägomarken uppgår till ca 2,1ha bete/åker. Arrendatorn är uppsagd och marken blir ny ägare fri att nyttja from. 2018-07-01. Stödrätter saknas.


6. Byggnader
Djurstall/Loge
Äldre loge/djurstall i timmer
Byggnadssätt:
Plåttak
Timmerstomme Yttermått ca: 5x10 meter Mindre lada
Äldre lada i timmer Byggnadssätt:
Plåttak
Timmerstomme Yttermått ca: 6x3 meter


7. Jakt
Arrendatorn är uppsagd och jakten blir ägaren fri att nyttja from. 2018-07-01.


8. Lagfarenägare
Jeanette Arvidsson 1/1


9. Särskilda förutsättningar
Arrendet av betesmarken är uppsagt och blir fritt för köparen att nyttja from 2018-07-01. Arrendet av jakten är uppsagt och blir fritt köparen att nyttja from 2018-07-01.OBS! Det mesta av staketet som påträffas på fastigheten tillhör arrendatorn! Fastighetsgränser kan vara bristfälligt markerade, inga ytterligare uppmärkningar av gräns kommer att ske, eller bekostas av säljaren.


10. Servitut/ Gemensamhetsanläggningar
Avtalsservitut kraftledning, 06-IM3-86/2547.1
Andel i Norra Vedbo Häradsallmänning S:1.
Servitutsutredning är ej genomförd.
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisning av fastighetsandel i samfällighet kan vara ofullständig.


11. Skattetal
Skattetal 1/12 Skattetyp: Mantal


12. Adressuppgifter
Aneby Horsedal 1:2 Vireda socken.


13. Inteckningar
Det finns 5st uttagna pantbrev om totalt 315 000 kr.


14. Planförhållande
Fastigheten omfattas inte av detaljplan.


15. Taxering
Taxeringsvärdet uppgår till 1 572 000 kr.
Fastigheten är en obebyggd lantbruksenhet (typkod 110).


16. Besiktningochundersökningsplikt
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser osv. före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftat med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i kontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i objektsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Fastighetsfirman Pettersson & Son AB ikläder sig ej ansvar för av uppdragsgivaren/fastighetsägarens felaktiga lämnade sakuppgifter, är oriktiga eller ofullständiga.


17. Visningochanbudsförfarande
Visning sker på egen hand, efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Hänsyn skall tas till eventuella betande djur på fastigheten. Indikativa anbud skall skriftligen vara kontoret tillhanda senast 2017-06-09 på bifogad anbudsblankett. Fri prövningsrätt förbehålles. Objektsbeskrivningen grundar sig på information som erhållits från säljaren samt andra källor. Ingen garanti lämnas avseende objektsbeskrivningens riktighet. Säljaren samt Fastighetsfirman Pettersson & Son AB friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i objektsbeskrivningen eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahållits intressent till fastigheten. Köpare av fastigheten har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av objektsbeskrivningen förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delgeden till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbinder sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.


18. Betalningsvillkor
10 % av köpeskillingen skall erläggas kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivare skall senast inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter etc. skall ske innan bud inlämnas.


19. Ansvarigfastighetsmäklare
Jacob Einar-Sjöö
Reg. Fastighetsmäklare Fastighetsfirman Pettersson & Son AB Box 295,
571 23 Nässjö
0380-18030
info@pettersson-son.se


20. Bilagor
Se bifogad skogsbruksplan, karta och anbudsblankett nedan.

Visste du att
en hambugare rent viktmässigt kostar betydligt mer än en ny bil.
Citat

Smaken i allt ätbart står alltid i omvänd proportion till nyttigheten.